งานพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหัวข้อ ” เตรียมความพร้อมครูสู่…หลักสูตรฐานสมถรรนะ” ในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.