คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

19คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังคติพจน์ที่ว่า นิมิตตํสาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี…..

 

 

 

 

 

 

เช้า วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา2555  เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้กับ ชาว ส.ธ. เลือดชมพูเขียว  เป็นอีกหนึ่งปีที่นักเรียนได้จัดงานยิ่งใหญ่ในใจ “ครู” ทุกคน  เป็นงานไหว้ครูที่นักเรียนจัดเพื่อคุณครูอย่างแท้จริง  โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเชิดศักดิ์  ชูศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้  และได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์ทองสุข  กิตติญาโณ  วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง  แสดงสัมโมทนียกถาอีกด้วย  โดยเราได้เก็บภาพบรรยากาศงานพิธีไหว้ครูมาให้พี่ๆ และเพื่อนนักเรียนได้ชมกัน  ดังนี้

27 25 23 24 19 18 21 22 17 15 16 14