ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสลินพิชชา พัฒนรักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม