ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัสศิริ หีตช่วย ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนางสาวธัญวรัตม์ ขาวสนิท ได้เข้าร่วมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ จากหนังสือ “กลอนกานต์ ศานต์ ศิลป์ ประพันธ์โดยอภิรติ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวิภารัตน์ พุฒดำ คุณครูดวงดาลัด แสงทอง