ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูลือฤทธิ์ สุขยิ่ง ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้มหาวิทยาลัย ปี 2565 รับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี