ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิวัชร ภูมิจิตร ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย