การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2556 ครั้งที่ 63 ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

IMG_6231 (Medium)IMG_6111 (Medium)IMG_6235 (Medium) IMG_6135 (Medium) IMG_6136 (Medium) IMG_6138 (Medium) IMG_6139 (Medium) IMG_6140 (Medium) IMG_6141 (Medium) IMG_6143 (Medium)

ที่

 กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับชั้น

อันดับที่

โรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

คะแนน

ระดับเหรียญ

1

 การแข่ง ขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.ต้น

ชนะเลิศ

สุราษฎร์ธานี

1. เด็กหญิงแพรวไพลิน    ฉายศิริกุล
2. เด็กหญิงลักษิกา         มุกดากุล
3. เด็กหญิงขวัญชนก    ลี้ยุทธานนท์
1. นางสินีนาถ    งามสง่า
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  เชาวพงษ์

80.5

ทอง

2

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย

ชนะเลิศ

สุราษฎร์ธานี 1. นายจักรพงษ์         คงทอง
2. นางสาวณิณา       มากเกลี้ยง
3. นางสาวณริสรา    ไชยชำนิ
1. นายชัยณรงค์    เนียนเถ้อ

81.75

ทอง

3

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ม.ต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    หับหลัน
2. เด็กหญิงโชติกา    บุญแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    คงทอง
1. นายภิษช์วิศักดิ์   แก้วมณี
2. นางสินีนาถ   งามสง่า

77.66

เงิน

4

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.ต้น

ชนะเลิศ

สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวนาลัย    ภูริเริงภูมิ
2. เด็กหญิงนงนภัส    กลั่นหีต
3. เด็กชายฟ้านที        สุทธิรักษ์
1. นางสาวกนกพร  เพิ่มทรัพย์สิน
2. นางสินีนาถ    งามสง่า

84

ทอง

5

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)

ม.ต้น

ชนะเลิศ

สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนกฤษณ์    ทองมาลา
2. เด็กชายกอบชัย    แก้วกัญญาติ
1. นายทวิพงศ์    ศรีสุวรรณ

100

ทอง

 

6

การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ

ม.ปลาย

ชนะเลิศ

สุราษฎร์ธานี 1. นายปิยะวัชร    พันธุรัตน์
2. นายวรพงษ์    ทองมาก
3. นายภาสกร    สุทธิรักษ์
1. นายบัญชา    เกษม
2. นายทวิพงศ์    ศรีสุวรรณ

80.64

ทอง

7

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying)

ม.ปลาย

ชนะเลิศ

สุราษฎร์ธานี 1. นายพิชชนนท์   หุตวงกูร
2. นายทัตพงศ์    หนูรัก
3. นายสุวัฒน์    ปัชโชตะสิงห์
1. นายบัญชา    เกษม
2. นายทวิพงศ์    ศรีสุวรรณ

82

ทอง