เรื่อง การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ และการเรียกรับนักเรียนเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ และการเรียกรับนักเรียนเพิ่มเติมตามที่ขอขยายจำนวนนักเรียน
ต่อห้องเรียน ห้องละ 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นักเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ม1 ในเขตและนอกเขต