การมาทำงานเพื่อปรับปรุงคะแนน รายวิชาหน้าที่พลเมือง (จาก “0” เป็น “1”) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดให้มีการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นเวลา 2 วัน คือ วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นการปรับปรุงคะแนนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก “o” เป็น “1” โรงเรียนจึงกำหนดให้นักเรียนมาทำงานเพื่อปรับปรุงคะแนนที่โรงเรียนแทน (จากเดิมที่นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องไปทำกิจกรรมจิตสาธารณะตามสถานที่ต่างๆที่โรงเรียนกำหนด พร้อมรายงาน 1 ฉบับ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่นักเรียนต้องนำอาหารมารับประทานในมื้อกลางวัน เพราะทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา 16.00 น.