การประมูลผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี๒๕๕๗

card_logo9999999โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์เปิดประมูลผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประจำปี  ๒๕๕๗  เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

รายละเอียด >>>การประมูลผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗