กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานศาลสร้างแรงจูงใจ

IMGP4551กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโครงการศิลป์ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงในการเรียน

 

 

IMGP4585