โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันศุกร์ที่ 24,วันจันทร์ที่ 27-วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์, วันพุธที่ 1-วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ