การบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

งานทะเบียนนักเรียนขอความร่วมมือนักเรียนบันทึกข้อมูลตนเองเพื่อนำเข้าระบบ SGS (Secondary Grading System) ดังต่อไปนี้