รายงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม (TMB-Thailand Math Battle)

 

1คุณครูเพ็ญวรรณ  สมใจ และคุณครูเกศรารัตน์ ไม้ทองงาม ได้พานักเรียนจำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม (TMB-Thailand Math Battle) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประเทศไทย ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ผลปรากฏว่าทีมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ลำดับที่ 7 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 42 ทีม มีขั้นตอนการแข่งขันดังรายละเอียด ดังนี้ ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มี 12 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อยระดับชั้นละ 2 คน ต้องมีกัปตันทีม และรองกัปตันทีม 2 คน ทำหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกคำตอบ และลงจำนวนคะแนนที่จะวางเดิมพัน ของลูกทีม ครูผู้ควบคุมทีมมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยประสานงานกับทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีโรงเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 42 ทีมมีการแข่งขันจำนวน 3 รอบ
รอบที่ 1  Individual Round เป็นการแบ่งสมาชิกในทีม 12 คนออกเป็น 4 ทีมย่อย ทีมละ 3 คน คือ
ทีม A  1. นายวรพล  รักเหย้า  2. ด.ช.กันตินันท์ วิสาละ 3. ด.ช.ศรัณพงศ์ วิสาละ
ทีม B  1. น.ส.ศุภาพิชญ์ นวลสุทธิ์  2. ด.ช.กนกพล  ไหมอ่อน  3. ด.ช.สหรัฐ จิววุฒิพงศ์
ทีม C  1. นายรัฐ  รัตนเศวตสรรค์ 2. ด.ญ.โชษิตา จารุโภคาวัฒน์ 3. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ลี้ยุทธานนท์
ทีม D  1. นายราเชนทร์  ศุภรมงคล  2. ด.ญ.ขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์ 3. ด.ช.ไชยพงศ์วุฒิ วุฒิพงศ์
แยก ไปสอบตามสายต่าง ๆ ทั้งหมด 4 สาย เพื่อทำคะแนนรวมสูงสุด โดยคัดเลือกไว้ 20 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 ซึ่งนักเรียนในทีมทำคะแนนได้อยู่ในลำดับที่ 7 จาก 42 ทีม ได้เข้ารอบที่ 2
รอบที่ 2 Strategy Round เป็นการแบ่งสมาชิกในทีม 12 คนออกเป็น 3 ทีมย่อย ทีมละ 4 คน คือ
ทีม A  1. นายวรพล  รักเหย้า  2. นายราเชนทร์  ศุภรมงคล 3. ด.ญ.ขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์  4. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ลี้ยุทธานนท์
ทีม B  1. น.ส.ศุภาพิชญ์ นวลสุทธิ์  2. ด.ช.กันตินันท์ วิสาละ 3. ด.ช.กนกพล  ไหมอ่อน 4. ด.ช.ศรัณพงศ์ วิสาละ
ทีม C  1. นายรัฐ  รัตนเศวตสรรค์  2. ด.ญ.โชษิตา จารุโภคาวัฒน์ 3. ด.ช.สหรัฐ จิววุฒิพงศ์ 4. ด.ช.ไชยพงศ์วุฒิ วุฒิพงศ์รูป แบบการแข่งขัน มีข้อสอบ 10 ข้อ ให้นักเรียนแต่ละทีมของแต่ละโรงเรียน ขึ้นเวทีทำข้อสอบทีมละ 3 ข้อ โดยใช้คะแนนติดตัวในรอบแรกมาเป็นคะแนนฐานในการลงคะแนน รวม 9 ข้อ ข้อที่ 10 ให้ส่งนักเรียน 4 คน ขึ้นทำเพื่อเทคะแนนทั้งหมดให้สามารถเข้าสู่รอบที่ 3 ซึ่งจะคัดเลือกคะแนนสงสุด 6 ทีม ปรากฏว่าทีมโรงเรียนสุราษฏร์ธานีทำคะแนนได้ ลำดับที่ 7 จึงไม่สามารถเข้าสู่รอบที่ 3 ได้

DSCF4400

 1