ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง

อ่านประกาศ