ประกาศได้รับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่พัสดุ
รายละเอียดอ่านในเอกสารที่แนบ

อ่านประกาศ