ประกาศมาตรการในการทดสอบวัดความรู้ Pretest เพื่อการเฝ้าระวังเชื้อ Covid-19

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศมาตรการในการทดสอบวัดความรู้ Pretest เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องการการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ Covid-19
รายละเอียดตามประกาศ