การเรียนเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

ทางโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 2, 6, 7, 8, 12  พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ อาคาร 5 อาคารวรรณทัศน์ (หน้าห้องสำนักงานโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี