ทำเนียบผู้บริหาร

st01 พระสอน โสภโณ
พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451
ขุนศรเกษตรศึกษากร
พ.ศ. 2451 –  พ.ศ. 2452
เปลื้อง อายนโยธิน
พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2456
ถนอม
พ.ศ. 2456 – พ.ศ. 2457
เจิม จูกะเตมีย์
พ.ศ. 2457 – พ.ศ. 2459
ขุนโกศลวิทย์
พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2464
st07 ขุนบูรณวุฒิ
พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2465
st08 ขุนวิชาเสรฐ
พ.ศ. 2465 – พ.ศ. 2477
001 ขุนวิชชาการพิศิษฎ์
พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2500
st10  ช.เศวต เพ็ชญ์ไพศิษฎ์
พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2512
st11 ชุ่ม ทวีวิทยรัศมิ์
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2522
st12 วรรณ จันทร์เพชร
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2527
st13 ธีรทัศน์ ยิ่งดำนุ่น
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533
st14 นายเชิด คงทอง
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
st15 นายอภินันท์ พาหะมาก
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
st16 นายสาธร ลิกขะไชย
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547
st17 นายนิกร ธีระจามร
พ.ศ.2547-พ.ศ.2550
st18 นางประภาศรี อุยยามฐิติ
พ.ศ.2550–2555
st19 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ ยศถา
พ.ศ.2555-2557
st19-new นายบัญญัติ สุขขัง
ก.ย. 2557
surat2 นายสุชาติ หงษ์ทอง
14 พ.ย. 2557-2559
นายพิสิษฐ  ศักดา
6 ก.พ. 2560-2560
นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง
6 ก.พ. 2560-2560