ทำเนียบผู้บริหาร

st01

พระสอน โสภโณ
พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451

ขุนศรเกษตรศึกษากร
พ.ศ. 2451 –  พ.ศ. 2452
เปลื้อง อายนโยธิน
พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2456
ถนอม
พ.ศ. 2456 – พ.ศ. 2457
เจิม จูกะเตมีย์
พ.ศ. 2457 – พ.ศ. 2459
ขุนโกศลวิทย์
พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2464
st07

ขุนบูรณวุฒิ
พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2465

st08

ขุนวิชาเสรฐ
พ.ศ. 2465 – พ.ศ. 2477

001

ขุนวิชชาการพิศิษฎ์
พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2500

st10

ช.เศวต เพ็ชญ์ไพศิษฎ์
พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2512

st11

ชุ่ม ทวีวิทยรัศมิ์
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2522

st12

วรรณ จันทร์เพชร
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2527

st13

ธีรทัศน์ ยิ่งดำนุ่น
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533

st14

นายเชิด คงทอง
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535

st15นายอภินันท์ พาหะมาก
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
st16

นายสาธร ลิกขะไชย
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547

st17

นายนิกร ธีระจามร
พ.ศ.2547-พ.ศ.2550

st18

นางประภาศรี อุยยามฐิติ
พ.ศ.2550–2555

st19

ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ ยศถา
พ.ศ.2555-2557

st19-new

นายบัญญัติ สุขขัง
ก.ย. 2557

surat2

นายสุชาติ หงษ์ทอง
14 พ.ย. 2557-2559

นายพิสิษฐ  ศักดา
6 ก.พ. 2560-2560

นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง
6 ก.พ. 2560 – 30 ก.ย. 2564


นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
1 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน