Educational Media Innovation and Technology Development
 
สื่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
web การเรียนรู้
สรรหาสื่อ
สาระบนหน้าจอ
สารสนเทศ  
 
 
การอบรมการผลิตสื่อการสอน (Training ON Line)
 
การใช้โปรแกรม Microsoft Word
ผลิตสื่อด้วย Microsoft PowerPoint  


    เทคนิคการจัดนิทรรศการ   การสร้างใบความรู้ด้วย Microsoft Word
I ตัวอย่าง I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I
   


108 วิธีจัดป้ายนิเทศ


Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
 
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี