Educational Media Innovation and Technology Development
 
สื่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
web การเรียนรู้
สรรหาสื่อ
สาระบนหน้าจอ
สารสนเทศ
 
 
เรียนรู้ เลือกสรร
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
   
     
Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี