Educational Media Innovation and Technology Development
   
 
สื่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
Ed.WebSite
สรรหาสื่อ
สาระบนหน้าจอ
สารสนเทศ
 
 
  ขอบข่ายภาระงาน I บุคลากร  
โครงสร้างการบริหารงาน
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนิกร ธีระจามร
ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายชาญณรงค์ ผดุงชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นางสาวสาคร เรืองมา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวนฤมล จิตรจันทร์
                                                                                                                 
งานบริการ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
     ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
    สำรวจ รวบรวม
      โสตทัศนูปกรณ์
    ส่งเสริม จัดอบรม พัฒนา
    จัดตั้ง พัฒนา
      โสตทัศนวัสดุ
    ผลิต จัดหา ลงทะเบียน
    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
      บันทึกภาพ
    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
    ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
      บันทึกเสียง
    ให้บริการ
    ประเมินผล / พัฒนา
      สำเนารายการสื่อ
    ประเมินผล / พัฒนา
    รายงานผล
      ออกแบบกราฟิก
    รายงานผล
 
      ตามคำสั่ง    
         

 


Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี