Educational Media Innovation and Technology Development
   
  งานพัฒนาสื่อฯ
สื่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
web การเรียนรู้
สรรหาสื่อ
สาระบนหน้าจอ
สารสนเทศ
   
  แหล่งเรียนรู้
WISDOM
   

  ความหมายของแหล่งเรียนรู้ บทบาทของแหล่งเรียนรู้ พรบ.การศึกษากับแหล่งเรียนรู้  
 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 
แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
 
Website แหล่งเรียนรู้

 

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี