Educational Media Innovation and Technology Development
 
สื่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
Ed.WebSite
สรรหาสื่อ
สาระบนหน้าจอ
สารสนเทศ
                     

ขอบข่ายภาระงาน I บุคลากร

           
                                 
             
          บุคลากร
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
 
  นางสาวนฤมล จิตรจันทร์
  หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ภาระหน้าที่
      - วางแผนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน
      - ดำเนินงาน ปฎิบัติงานตามที่วางแผนไว้
      -
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
      - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           
       
                 
  นายชัย วรเดช
  กรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ภาระหน้าที่

      - วางแผนและดำเนินการบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียนตามคำสั่งหรือคำร้องขอ
      - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     
        กรรมการงานพัฒนาสื่อฯจากกลุ่มสาระการเรียนรู้        
                 
  • ร่วมวางแผนในการสรรหาและการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน
  • ร่วมวางแผนในการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
  • ร่วมประสานงานในการแนะนำ เผยแพร่การใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
                   นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
 กลุ่มสาระภาษาไทย
    นางชวัลกร ไชยานุพงศ์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
นางเสาวภา หัฎฐะสกุล
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
                     นางสาวดารณี วณิชยาพณิชย์
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 


นางปราณี มีวุฒิสม
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
  นางสุนทรา ชูศิลป์ทอง
กลุ่มสาระศิลปะ
                     นางนิรมล ชัยงาม
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  นายชัย วรเดช
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)
  นางจันทิมา นาวารัตน์
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คหกรรม)
                     นางจินตนา ด้วงคำจันทร์
 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
 และเทคโนโลยี (เกษตร)
  นางเย็นจิต ชวภัทรโสภณ
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี (ธุรกิจ)
     

ที่ปรึกษา    
             
  • ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
  • ร่วมดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของบุคลากรงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
      นายชาญณรงค์ ผดุงชอบ
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   นายบัญชา เกษม
 หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
       
      นายวิสุทธิ์ บัวครื้น
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริการ
     นายนราธิป ค้าทอง
       
หัวหน้ากลุ่มสาระจาก 8 กลุ่มสาระ

 

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี