การลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2564

ประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาข้อมูลกิจกรรมชุมนุมในปีการศึกษา 2564

(ก่อนที่ระบบจะเปิดทำการให้ น.ร.ลงทะเบียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมจริง)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ดังนี้
>>คลิก อ่าน  1. หลักเกณฑ์การเลือกกิจกรรมชุมนุม
>>คลิก อ่าน  2. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
>>คลิก อ่าน  3. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

** หมายเหตุ วันและเวลา ที่จะเปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม ทางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากระบบต้องรองรับข้อมูลของ นักเรียน .ม1 และ ม.4 ให้สมบูรณ์ชัดเจนก่อน จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และทางเพจ Facebook : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี Suratthani School

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่จากคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1
คือ ครูพรวิภา อุบลสถิตย์ โทร 097-9242940
2. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2
คือ ครูโสภา อุดมพิทยาคม โทร 081-8939629
3. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
คือ ครูพรวิภา อุบลสถิตย์ โทร 097-9242940
4.ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4
คือ ครูสุพรทิพย์ สมหวัง โทร 082-2752175
5.ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 5
คือ ครูสุทินา สุธรรมานนท์ โทร 081-2726382
6. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
คือ ครู วีรวุฒิ ภู่ท่าทอง โทร 081-6090917