ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีผลการประเมิน “มผ” ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ฉะนั้นนักเรียนที่มีผลการเรียน “มผ” จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏิทิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ม.1,2,4,5

ปฏิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2564

วัน วันที่ เดือน  แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ
พุธ 31 มีนาคม – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการประเมิน“มผ”

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1

พุธ 31 มีนาคม – นักเรียน  ม.1,2,4,5 เริ่มซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
พฤหัส-พฤหัส 1-8 เมษายน – นักเรียน  ม.1,2,4,5 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
ศุกร์ 9 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1****

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2 –

ศุกร์-จันทร์ 9-19 เมษายน – นักเรียน  ม.1,2,4,5 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2
อังคาร 20 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2****
พุธ 21 เมษายน -ประชุมผู้ปกครองลงทะเบียนภาคฤดูร้อน-

เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน

พุธ 12 พฤษภาคม ครูส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน
พฤหัส 13 พฤษภาคม ****ประกาศการเรียนภาคฤดูร้อน****

 

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ม.3, ม.6

ปฏิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2564

วัน วันที่ เดือน  แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ
อังคาร 30 มีนาคม – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการประเมิน“มผ”

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1

อังคาร-พุธ 30-31 มีนาคม – นักเรียน  ม.3 ,6 เริ่มซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
พฤหัส-พุธ 1-7 เมษายน – นักเรียน  ม.3 ,6 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
พุธ 7 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1****

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2

พุธ-จันทร์ 7-9

16,19

เมษายน – นักเรียน  ม.3 ,6 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2
อังคาร 20 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2****
พุธ 21 เมษายน

-ประชุมผู้ปกครองลงทะเบียนภาคฤดูร้อน-

เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน

พุธ

12 พฤษภาคม ครูส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน
พฤหัส 13 พฤษภาคม ****ประกาศการเรียนภาคฤดูร้อน****

 

# หมายเหตุ #  การยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว /เรียนซ้ำ ให้นักเรียนมาดำเนินการ

เขียนเอกสารใบลงทะเบียน ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น