Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 …

Continue reading

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 …

Continue reading

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสธ. (OPEN HOUSE 2022)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่ว …

Continue reading

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 …

Continue reading

การลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 …

Continue reading

ส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมและผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมพัฒนาคุณภ …

Continue reading

ช่องทางการเรียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564

>>คลิกดู ช่องทางการเรียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม ปีกา …

Continue reading

การลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2564

ประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาข้อมูลกิจกรรมชุมนุมในปีการศึกษา …

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปี …

Continue reading