ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักเรียน

  • คําร้องขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม 

       >>คลิกดาวน์โหลดคําร้องขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม

  • แนะนำหนังสือน่าอ่าน ปีการศึกษา 2566

      >>คลิกดาวน์โหลดรายการหนังสือน่าอ่าน ปีการศึกษา 2566

 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับครู

  • แบบสำรวจครูประสงค์ lock รายชื่อ นร.ชุมนุม

 >>คลิกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล  .docx                  >>คลิกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล  .pdf

  • ใบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการซ่อมเสริม

       >>คลิกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล  .docx                  >>คลิกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล  .pdf