Author's posts

การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เทคนิคการทำวิจัย 5 บท

เทคนิคการทำวิจัย 5 บท กิจกรรม 𝑼𝒃𝒊𝒒𝒖𝒊𝒕𝒐𝒖𝒔 𝑼-𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏 𝑾𝒆 𝑺𝒉𝒂 …

Continue reading

รวมเว็บไซต์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์

1.) Dissertations.se https://library.cm.mahidol.ac.th/& …

Continue reading

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 3 (โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน) เรื่อง t-test Dependent Samples

https://youtu.be/YbrF0aNATs8

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

https://sym16.onec.go.th/

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 2 (โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน)

https://www.youtube.com/watch?v=i-J2jNC30Zo   สถิต …

Continue reading

สถิติสำหรับการวิจัยของครู ตอนที่ 1 ( โดย ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพาน)

https://www.youtube.com/watch?v=yWCgKsR99Nw สถิติสำหรับ …

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ วันที่ 21 สิงหาค …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์การอบรม

ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้ …

Continue reading