ผลงานวิจัยการจัดการเรียนการสอน

ลำดับ ชื่อ สกุล ชื่องานวิจัย รายละเอียด
»กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์ ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาและการเขียนผังงานโปรแกรมโดยการใช้โปรแกรม Flowgorithm พิเจตส์-วิจัยชั้นเรียน2-62 – KruPeter Suratthani
2. นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วย ผลงานนวัตกรรมประเภทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับรูปแบบ การสอนสะเต็มศึกษาแบบ URAI Model เรื่อง การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต  Click
3. นางณัฏฐกันย์ ทองหวาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี2562up – ครูณัฏฐกันย์ ทองหวาน
»กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
»กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.            นางพรทิพย์ ราชเสนา การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น ม.3/6
ต่อการจัดบรรยากาศห้องเรียนในโครงการห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนสุราษฎร์ธาน
วิจัยครูพรทิพย์ – Kusuma Thongnueangam
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
»กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
»กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
»กลุ่มงานแนะแนว