เทคนิคการทำวิจัย 5 บท

เทคนิคการทำวิจัย 5 บท กิจกรรม 𝑼𝒃𝒊𝒒𝒖𝒊𝒕𝒐𝒖𝒔 𝑼-𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏 𝑾𝒆 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒃𝒚 𝑻𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒔𝒂𝒕 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚 #หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยที่น่าสนใจ / รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
2.) เทคนิคการวิจัยการสัมภาษณ์ In depth interview / รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
3.) เทคนิคการวิจัยแบบ Logistic Regression Analysis / ผศ.ดร.มณฑิรา ดวงสาพล
4.) เทคนิคด้านการทบทวนวรรณกรรม Literature review / ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน
5.) เทคนิคด้านการวิจัยเชิงเอกสาร Documentary research / ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
6.) เทคนิคการเลือกหัวข้อการวิจัยและการเขียนบทนำ / อ.ดร.เกวลิน อินทนนท์
ขอขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CMMU Library