โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลา 9.00-12.00 น.
===> ฟรี !!!