การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลชุมนุมที่เปิดรับและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>>คลิก  เพื่อดู ข้อมูลชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

>>คลิก  เพื่อดู ข้อมูลชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

>>คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

พบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมชุมนุมแจ้งผ่าน google form
คลิก > https://forms.gle/nm1bn54y2os1dcwWA