การลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

**ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนชุมุนมในวันพุธที่ 25 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว
หมายเหตุ : น.ศ.ท.ชั้น ปี1/ปี2/ปี3ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในชุมนุม น.ศ.ท. ทุกคนเพื่อให้ชื่ออยู่เข้าไปอยู่ในระบบของกิจกรรม และระบบSGS เพื่อการวัดและประเมินผลให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ดังนี้

>>คลิก อ่าน  1. หลักเกณฑ์การเลือกกิจกรรมชุมนุม

>>คลิก อ่าน  2. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

>>คลิก อ่าน  3. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

>>คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ