ส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมและผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละระดับชั้น  ดำเนินการกรอกผลการประเมินลงในระบบ sgs พร้อมแนบไฟล์เอกสารผลการประเมินจากระบบ sgs ซึ่งเป็นไฟล์ pdf ผ่านทาง google form ดังแนบมา ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 และให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564นี้เท่านั้น (ระบบเปิดลงได้ตลอด)

แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 – ม.ต้น

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 – ม.ปลาย

แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ม.ต้น

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ม.ปลาย