สถิติสำหรับการวิจัย

ตอนที่ 1 สถิติเบื้องต้น ==> https://youtu.be/yWCgKsR99Nw

ตอนที่ 2 สถิติหาความสัมพันธ์ ==> https://youtu.be/i-J2jNC30Zo

ตอนที่ 3 t-test Dependent Samples ==> https://youtu.be/YbrF0aNATs8

ตอนที่ 4 t-test One Samples ==> https://youtu.be/6q5CTQ63HPE

ตอนที่ 5 t-test Independent Samples ==> https://youtu.be/78VfCAl1mJg

ตอนที่ 6 One way ANOVA ==> https://youtu.be/frhFl1wjz-0

ตอนที่ 7 Two way ANOVA ==> https://youtu.be/W6DTCTQh01w

ตอนที่ 8 Two way ANOVA Post Hoc ==> https://youtu.be/qLPKAkedPOY