สถิตินักเรียน

  จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ม.1 226 248 474 ม.2 199 260 459 ม.3 227 240 467 รวม ม.ต้น 652 748 1,400 ม.4 181 306 487 ม.5 205 278 483 ม.6 177 281 458 รวม ม.ปลาย 563 865 1,428 รวมทั้งสิ้น 1,215 1,613 2,828 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  9  สิงหาคม […]

Continue Reading

เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดแบบคำร้อง คำร้องทั่วไป (สธ.ทบ. 101) คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน (สธ.ทบ. 102) คำร้องขอลาพักการเรียน (สธ.ทบ. 103) คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / สกุล (สธ.ทบ. 104) คำร้องขอแก้วันเดือนปีเกิด (สธ.ทบ. 105) คำร้องขอเอกสารหลักฐานการเรียน (สธ.ทบ. 106) คำร้องขอใบแทนใบสุทธิ (สธ.ทบ. 108) คำร้องขอเข้าเรียน (สธ.ทบ. 109) คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (สธ.ทบ. 110) หนังสือมอบฉันทะ

Continue Reading

แนวปฏิบัติงานทะเบียน

  แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (สธ.ทบ.106) ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เป็นรูปสี ถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบัน ใช้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ สวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน หน้าอกเสื้อด้านขวา ปัก ส.ธ. เครื่องหมายจุดและชื่อ-สกุลนักเรียน ชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดับ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นักเรียนชาย ทรงผม เรียบร้อยตามระเบียบ โกนหนวดเคราเรียบร้อย  นักเรียนหญิงทรงผมด้านหน้าติดกิ๊บให้เรียบร้อย หากผมยาวให้รวบผมเรียบร้อย ถ้าจบหลักสูตรจากโรงเรียนไปแล้ว ให้ใช้รูปถ่ายครึ่งตัวปัจจุบันแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อขาว มีคอปกเรียบร้อย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ใช้รูปถ่าย 1 รูป ต่อเอกสารหลักฐานการเรียน 1 ฉบับ ขอรับเอกสารหลักฐานทางการเรียนได้เฉพาะวันเวลาราชการ หรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนัดหมายภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอ ไม่น้อยกว่า 1 วัน (Transcript ไม่น้อยกว่า  3 วัน) […]

Continue Reading

ขอบข่ายงานทะเบียน

ขอบข่ายงานและหน้าที่ของงานทะเบียน / GPA ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน จัดทำทะเบียนนักเรียนทั้งรูปแบบบันทึกเป็นเอกสารและบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ออกเลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่ ลงประวัตินักเรียนเข้าใหม่ในสมุดทะเบียนนักเรียน ดำเนินการกรณีนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ – สกุลนักเรียน จัดทำและออกหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน (นักเรียนปัจจุบัน / จบหลักสูตร) ​​เช่น ออกใบรับรองผลการเรียน / ออกระเบียนแสดงผลการเรียน สำรวจนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร / รายงานการจบหลักสูตร / จำหน่ายนักเรียน ออกประกาศนียบัตรและรายงานผล จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน รายงานผลการเรียนรายบุคคล รายภาคหรือรายปี ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาอื่นให้ตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการจบหลักสูตรเสนอหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำเอกสารการเรียนให้เป็นระบบ / ถูกต้องตามระเบียบฯ จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX, GPA จัดทำและรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การประมวลผลค่า GPAX และ GPA จัดทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีการจัดทำผลการเรียนแยกเป็น 5 ภาคเรียน, 6 ภาคเรียน นักเรียนจบพร้อมรุ่น นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น, ภาคฤดูร้อน […]

Continue Reading