Archives for สิงหาคม, 2023

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่อ…
Continue Reading

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 …
Continue Reading

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ…
Continue Reading
12