รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565