คำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเลขที่ 848/2566 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

แนวทางการประพฤติตนตามจริยธรรม