เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

กำหนดส่งแบบประเมินตนเอง และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

                                แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.64