สถิตินักเรียน

Registration

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 226 248 474
ม.2 199 260 459
ม.3 227 240 467
รวม ม.ต้น 652 748 1,400
ม.4 181 306 487
ม.5 205 278 483
ม.6 177 281 458
รวม ม.ปลาย 563 865 1,428
รวมทั้งสิ้น 1,215 1,613 2,828

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  9  สิงหาคม 2564