การเขียนร้อยกรอง : แผนผังกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด


ตัวอย่างคำประพันธ์

ตัวอย่างที่ ๑

กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด                       กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร
วรรคละแปดพยางค์นับศัพท์สุนทร                     อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ
ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส                        สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน
เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ                     เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันท์นี้เอย

( ฐะปะนีย์ นาครทรรพและ ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ ประพันธ์ )

ตัวอย่างที่ ๒

อยากเขียนกลอนได้ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้ง                     อ่านแล้วซึ้งซาบสุขทุกอักษร
ให้รื่นรวยรินรสทุกบทกลอน                                 จนสะท้อนสะท้านจิตมิตรทุกคน  

เพื่อผู้อ่านอ่อนไหวหัวใจหวิว                                ราวช่อหลิวลู่โอนคราวโดนฝน
แต่ครั้นลองรื้ออดีตออกคิดค้น                               มีสักหนไหมอารมณ์เคยสมจินต์

(ฟ้อง : เกษมสุข บุณยมาลิก)

จากปฏิทินสู่ชิ้นงาน

bp5502

ที่มา

ในภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้น ม.๕ ซึ่งเรียนวิชาภาษาไทย ท๓๒๑๐๒  ต้องสร้างชิ้นงานการเขียน จำนวน ๑ ชิ้น

จาก สาระที ๒ การเขียน  มาตรฐาน ท ๒.๑  ม.๕/๔ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ และสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ๔.๑  ม.๕๑๔ แต่งบทร้อยกรอง  ผู้สอนบูรณาการ ๒ สาระเข้าด้วยกัน  หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์และแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญและหน้าที่ของแพทย์  ก็ให้นักเรียนเชื่อมโยงสู่เรื่องของตัวเองคือหน้าที่ของนักเรียน

โดยแสดงความสามรถทักษะทางภาษาให้สอดคล้องกับสาระทั้ง ๒

การเขียนร้อยกรอง : คำสัมผัสนอก

สัมผัสนอก

สัมผัสนอก คือสัมผัสนอกวรรคและนอกบท หรือระหว่างวรรคและระหว่างบท
เป็นสัมผัสบังคับด้วยเสียงสระ เมื่อไรที่พูดถึงสัมผัสนอกก็คือสัมผัสบังคับนั่นเอง
สัมผัสสระเป็นอย่างไรโปรดอ่านทบทวนจากข้อความด้านบน

ตัวอย่างสัมผัสนอกของกลอนสุภาพโปรดสังเกตสีอักษร

     ดอกสร้อยฟ้าเลื้อยเลาะเกาะไม้ใหญ่ ม่วงไสวกระจายคล้ายรัศมี
ยามลมโชยโปรยกลิ่นแสนยินดี คือมาลีงดงามนามสร้อยฟ้า
สร้อยมาลีในป่าน่าเพาะเลี้ยง ไว้คู่เคียงข้างบ้านม่านพฤกษา
ส่งกลิ่นหอมพร้อมกันเดือนธันวาฯ สร้อยมาลีหลากค่าน่านิยม

ครูภาทิพ  

การเขียนร้อยกรอง : สัมผัสใน

สัมผัสใน

     สัมผัสในหมายถึงเสียงสัมผัสคล้องจองภายในวรรคเดียวกันประกอบด้วยเสียงสระและเสียงพยัญชนะ  ช่วยทำให้กลอนมีความไพเราะรื่นหู   ไม่ได้บังคับไว้ในฉันทลักษณ์ กลอนของสุนทรภู่จะมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องสัมผัสในมากที่สุด ผู้รู้ตั้งข้อสังเกตว่ากลอนสุภาพที่โดดเด่นด้านสัมผัสในนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก “ปัฐยาวัตตฉันท์”ของภาษาบาลีและ
รวมกลบทเรื่อง “กลบทศิริวิบุลกิติติ์” ของ หลวงศรีปรีชา(เซ่ง)

 

ตัวอย่าง

 

 

 

 

      เหลือรอยร้าวหลบเร้นเห็นรูร่อง              ยามฝนสาดแดดส่องต้องความหนาว

สายลมแรงซาดซัดที่พัดพราว                    เสียงเกรียวกราวกรวดทรายลอยสายลม

                                            (โสภณ เปียสนิท : ต้นหญ้าบนรอยแยก)

 

 

           คิดครอง คิดครอบ กอบและโกย      หิวและโหย หวนและหา ใบหน้าหมอง
ดิน-ฟ้า-น้ำ รำร่าย ใส่ทำนอง                      ยืนจดจ้อง รอเวลา พาสู่ดิน…

                                                   (-ปณิธิ ภูศรีเทศ-น้ำของข้า ฟ้าของฉัน)

 

 

การเขียนร้อยกรอง : คำสัมผัสนอกคำสัมผัสใน

สัมผัสนอก คือสัมผัสนอกวรรคและนอกบท หรือระหว่างวรรคและระหว่างบท
เป็นสัมผัสบังคับด้วยเสียงสระ เมื่อไรที่พูดถึงสัมผัสนอกก็คือสัมผัสบังคับของคำประพันธ์

ชนิดนั้น ๆ นั่นเอง

 

ตัวอย่างสัมผัสนอกของกลอนสุภาพโปรดสังเกตสีอักษร

     ดอกสร้อยฟ้าเลื้อยเลาะเกาะไม้ใหญ่ ม่วงไสวกระจายคล้ายรัศมี
ยามลมโชยโปรยกลิ่นแสนยินดี คือมาลีงดงามนามสร้อยฟ้า
สร้อยมาลีในป่าน่าเพาะเลี้ยง ไว้คู่เคียงข้างบ้านม่านพฤกษา
ส่งกลิ่นหอมพร้อมกันเดือนธันวาฯ สร้อยมาลีหลากค่าน่านิยม

ครูภาทิพ  

การเขียนร้อยกรอง: คำสัมผัสคล้องจอง

คำสัมผัสคล้องจอง


หมายถึง พยางค์ที่คล้องจองด้วยเสียงของสระหรือเสียงของพยัญชนะ

หากคล้องจองด้วยเสียงสระเรียกว่า สัมผัสสระ

   สัมผัส เสียง อี  เช่น    มี  ตี  พี่   ลี้   รี่  ผี   นี้   ยี้    ปี่    

สัมผัส เสียง อาย  เช่น  หลาย  ขาย   สบาย   ตาย    ร้าย   หน่าย

สัมผัสเสียง ไอ   เช่น  ใด  ไข่  ไร่  ไว้   ให้   ไป   ไล่   ใต้

 

Continue reading

๙-๑๓ ธ.ค.๕๕ เที่ยวเขมรครั้งนี้ไม่มีนิราศ

เพราะความเหนื่อยล้าและเพราะการบรรยายที่ละเอียดยิบตลอดการเดินทาง จึงทำให้ไม่มีช่วงเวลาเบื่อหรือว่างพอที่จะเขียนนิราศได้   มีเพียงภาพประทับใจ  และเรื่องราวที่ความทรงจำระยะสั้นพอจะเก็บได้เท่านั้น Continue reading

๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ครูลำยอง

กลบทเสือซ่อนเล็บ

 

กลบทเสือซ่อนเล็บ

วันวิญญาณกาลแปดสี่ชีวินสูญ

วันอาดูรเขียว-ชมพูครูอาสัญ

วันรำลึกวันซาบซึ้งจึงรำพัน

วันศิษย์ร่วมจิตผันวันศิษย์มา

Continue reading

เรียนรู้เรื่องการประชุมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้น ม.๕

Continue reading

ภาทิพ : ภาษาไทย