ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

ครูภาทิพ บรรจุ เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เกษียณ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ ๓ ระดับ ๖-๘ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อ ระดับ ประเทศ เขต และจังหวัด รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูสอนดี

Author's posts

การเขียนร้อยกรอง : แผนผังกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด

ตัวอย่างคำประพันธ์ ตัวอย่างที่ ๑ กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด  …

Continue reading

จากปฏิทินสู่ชิ้นงาน

ที่มา ในภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้น ม.๕ ซึ่งเรียนวิชาภาษ …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง : คำสัมผัสนอก

สัมผัสนอก สัมผัสนอก คือสัมผัสนอกวรรคและนอกบท หรือระหว่า …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง : สัมผัสใน

สัมผัสใน      สัมผัสในหมายถึงเสียงสัมผัสคล้องจองภายในวร …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง : คำสัมผัสนอกคำสัมผัสใน

สัมผัสนอก คือสัมผัสนอกวรรคและนอกบท หรือระหว่างวรรคและระ …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง: คำสัมผัสคล้องจอง

คำสัมผัสคล้องจอง หมายถึง พยางค์ที่คล้องจองด้วยเสียงของส …

Continue reading

Continue reading

๙-๑๓ ธ.ค.๕๕ เที่ยวเขมรครั้งนี้ไม่มีนิราศ

เพราะความเหนื่อยล้าและเพราะการบรรยายที่ละเอียดยิบตลอดกา …

Continue reading

Continue reading

๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

กลบทเสือซ่อนเล็บ   กลบทเสือซ่อนเล็บ วันวิญญาณกาลแป …

Continue reading

Continue reading

เรียนรู้เรื่องการประชุมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้น ม.๕