แนวปฏิบัติงานทะเบียน

Registration

 

แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน

 1. นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (สธ.ทบ.106) ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 2. สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เป็นรูปสี
  • ถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบัน ใช้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ สวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน หน้าอกเสื้อด้านขวา ปัก ส.ธ. เครื่องหมายจุดและชื่อ-สกุลนักเรียน ชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดับ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นักเรียนชาย ทรงผม เรียบร้อยตามระเบียบ โกนหนวดเคราเรียบร้อย  นักเรียนหญิงทรงผมด้านหน้าติดกิ๊บให้เรียบร้อย หากผมยาวให้รวบผมเรียบร้อย
  • ถ้าจบหลักสูตรจากโรงเรียนไปแล้ว ให้ใช้รูปถ่ายครึ่งตัวปัจจุบันแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อขาว มีคอปกเรียบร้อย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  • ใช้รูปถ่าย 1 รูป ต่อเอกสารหลักฐานการเรียน 1 ฉบับ
 3. ขอรับเอกสารหลักฐานทางการเรียนได้เฉพาะวันเวลาราชการ หรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนัดหมายภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอ ไม่น้อยกว่า 1 วัน (Transcript ไม่น้อยกว่า  3 วัน)
 4. นักเรียนที่มาติดต่อขอเอกสาร ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ผู้ที่จบหลักสูตรไปแล้วแต่งกายชุดสุภาพ

 

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในเอกสารหลักฐานทางการเรียน

 1. นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำร้อง (สธ.ทบ.104) ที่งานทะเบียนนักเรียน
 2. กรณีเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขแล้ว กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบัน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขข้อมูลแล้ว

 

แนวปฏิบัติการขอลาพักการเรียน

เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นขอลาพักการเรียน เช่น ป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จงไม่สามารถเข้าเรียนในภาคเรียนนั้นๆ ได้ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. บิดามารดาหรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน (สธ.ทบ.103) ที่งานทะเบียนนักเรียน
 2. แนบใบรับรองแพทย์หรือบันทึกข้อความแจ้งเหตุผลที่สมควรให้โรงเรียนพิจารณา
 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพิจารณา และขออนุมัติการลาพักการเรียน
 4. งานทะเบียนนัดหมายวันเวลาให้ผู้ปกครองมาพบ เพื่อยืนยันการกลับเข้าเรียนของนักเรียน

 

แนวปฏิบัติการขอลาออกจากโรงเรียน

 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน (สธ.ทบ.102) ที่งานทะเบียนนักเรียน
 2. แนบรูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพิจารณา และขออนุมัติการลาออกจากโรงเรียน
 4. กรณีลาออกระหว่างภาคเรียน นักเรียนจะต้องติดต่อขอเวลาเรียน และคะแนนระหว่างภาคเรียนจากครูประจำวิชาด้วยตนเอง โดยงานทะเบียนนักเรียนเป็นผู้ประสานงานให้
 5. ขอรับเอกสารหลักฐานทางการเรียน และหนังสือส่งตัวเข้าเรียนที่สถานศึกษาอื่น ตามวันเวลาที่งานทะเบียนนักเรียนนัดหมาย