ขอบข่ายงานทะเบียน

Registration

ขอบข่ายงานและหน้าที่ของงานทะเบียน / GPA

 1. ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้
 2. จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
 3. จัดทำทะเบียนนักเรียนทั้งรูปแบบบันทึกเป็นเอกสารและบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น
  • ออกเลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่
  • ลงประวัตินักเรียนเข้าใหม่ในสมุดทะเบียนนักเรียน
  • ดำเนินการกรณีนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก
  • ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ – สกุลนักเรียน
 4. จัดทำและออกหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน (นักเรียนปัจจุบัน / จบหลักสูตร) ​​เช่น
  • ออกใบรับรองผลการเรียน / ออกระเบียนแสดงผลการเรียน
  • สำรวจนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร / รายงานการจบหลักสูตร / จำหน่ายนักเรียน
  • ออกประกาศนียบัตรและรายงานผล
  • จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน
  • รายงานผลการเรียนรายบุคคล รายภาคหรือรายปี
  • ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาอื่นให้ตรวจสอบ
  • จัดทำรายงานผลการจบหลักสูตรเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
 5. จัดทำเอกสารการเรียนให้เป็นระบบ / ถูกต้องตามระเบียบฯ
  • จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX, GPA
  • จัดทำและรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  • การประมวลผลค่า GPAX และ GPA จัดทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีการจัดทำผลการเรียนแยกเป็น 5 ภาคเรียน, 6 ภาคเรียน นักเรียนจบพร้อมรุ่น นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น, ภาคฤดูร้อน
  • รายงาน GPA  5 ภาคเรียน  6 ภาคเรียน (จบพร้อมรุ่น), จบไม่พร้อมรุ่น, ภาคฤดูร้อน
 6. พิจารณาในการเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 7. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานทะเบียนอย่างทั่วถึง
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย