สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 225 248 473
ม.2 199 259 458
ม.3 227 239 466
รวม ม.ต้น 651 746 1,397
ม.4 181 306 487
ม.5 204 277 481
ม.6 175 279 454
รวม ม.ปลาย 560 862 1,422
รวมทั้งสิ้น 1,211 1,608 2,819

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  9  พฤศจิกายน  2564