สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 199 261 460
ม.2 226 240 466
ม.3 188 247 435
รวม ม.ต้น 613 748 1,361
ม.4 210 279 489
ม.5 174 278 452
ม.6 150 277 427
รวม ม.ปลาย 534 834 1,368
รวมทั้งสิ้น 1,147 1,582 2,729

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  17 ธันวาคม 2563

งานทะเบียนและวัดผล