สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 222 240 462
ม.2 224 249 473
ม.3 201 259 460
รวม ม.ต้น 647 748 1,395
ม.4 216 246 462
ม.5 178 304 482
ม.6 199 276 475
รวม ม.ปลาย 593 826 1,419
รวมทั้งสิ้น 1,240 1,574 2,814

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  23  มิถุนายน  2565