จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 227 239 466
ม.2 188 248 436
ม.3 237 254 491
รวม ม.ต้น 652 741 1,393
ม.4 176 281 457
ม.5 152 277 429
ม.6 162 269 431
รวม ม.ปลาย 490 827 1,317
รวมทั้งสิ้น 1,142 1,568 2,710

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563