สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 245 242 487
ม.2 222 240 462
ม.3 222 251 473
รวม ม.ต้น 689 733 1,422
ม.4 211 283 494
ม.5 207 247 454
ม.6 167 299 466
รวม ม.ปลาย 585 829 1,414
รวมทั้งสิ้น 1,274 1,562 2,836

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม  2566