สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 222 240 462
ม.2 225 249 474
ม.3 201 259 460
รวม ม.ต้น 648 748 1,396
ม.4 217 244 461
ม.5 170 304 474
ม.6 196 275 471
รวม ม.ปลาย 583 823 1,406
รวมทั้งสิ้น 1,231 1,571 2,802

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  2565