สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 205 283 488
ม.2 246 245 491
ม.3 221 240 461
รวม ม.ต้น 672 768 1,440
ม.4 230 265 495
ม.5 198 281 479
ม.6 197 246 443
รวม ม.ปลาย 625 792 1,417
รวมทั้งสิ้น 1,297 1,560 2,857

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  17  มิถุนายน  2567