สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 246 241 487
ม.2 220 237 457
ม.3 223 251 474
รวม ม.ต้น 689 729 1,418
ม.4 207 282 489
ม.5 207 244 451
ม.6 167 298 465
รวม ม.ปลาย 581 824 1,405
รวมทั้งสิ้น 1,270 1,553 2,823

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  24  มกราคม  2567