สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 199 261 460
ม.2 226 238 464
ม.3 188 248 436
รวม ม.ต้น 613 747 1,360
ม.4 209 283 492
ม.5 179 281 460
ม.6 154 278 432
รวม ม.ปลาย 542 842 1,384
รวมทั้งสิ้น 1,155 1,589 2,744

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563