สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 222 240 462
ม.2 225 248 473
ม.3 201 259 460
รวม ม.ต้น 648 747 1,395
ม.4 217 243 460
ม.5 170 303 473
ม.6 196 275 471
รวม ม.ปลาย 583 821 1,404
รวมทั้งสิ้น 1,231 1,568 2,799

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์  2566