สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 199 260 459
ม.2 226 238 464
ม.3 188 248 436
รวม ม.ต้น 613 746 1,359
ม.4 209 283 492
ม.5 174 281 455
ม.6 152 278 430
รวม ม.ปลาย 535 842 1,377
รวมทั้งสิ้น 1,148 1,588 2,736

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  7 สิงหาคม 2563