สถิติการขอรับหลักฐานการศึกษา

  • สถิติการขอ ปพ.ระดับชั้น ม.ต้น
  • สถิติการขอ ปพ.ระดับชั้น ม.ปลาย
งานทะเบียนและวัดผล