สถิติการขอหลักฐานการศึกษา

สถิติการขอหลักฐานการศึกษา


ระดับชั้น
ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ม.1 5 54 18 1 3 1 1     88
ม.2 3 76 51 3 2 3 2 6 4     150
ม.3 3 30 21 49 249 52 1 4 17 11     437
ม.4 3 16 2 6 15 20 5 1 1 3     72
ม.5 6 5 12 3 10 4 4 8 2 5     59
ม.6 148 148 45 18 44 55 4 10 9 4     485
รวม 168 329 149 77 326 136 18 25 36 27     1,291

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566