การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายชัยณรงค์ พูลสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงณัฐพร ใจสมุทร์ สกุลแพทย์ นายสมควร เรืองวุฒิ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายประยูรศักดิ์ รัตนะ และกรรมการบริหารสมาคม เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี