ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ (โดม)

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 นายทศพล งานไพโรจน์ อุปนายกสมาคม นายประยูรศักดิ์ รัตนะ นายไพฑูรย์ ทองปาน นายพิชิต สุขสบาย และนางกุลนิษฐ์ณิชา กลั่นสุวรรณ ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายปิยรัฐ ปรียากรประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 นายทศพล งานไพโรจน์อุปนายกสมาคม นายประยูรศักดิ์ รัตนะ นายไพฑูรย์ ทองปาน นายพิชิต สุขสบาย และนางกุลนิษฐ์ณิชา กลั่นสุวรรณตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายปิยรัฐ ปรียากรประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ (โดม) ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นบริเวณด้านหลังอาคาร 115 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี